چند پرسش و پاسخ بدون پرده با دکتر رسول فرخی – پرسش بیست و ششم