چند پرسش و پاسخ بدون پرده با دکتر رسول فرخی – پرسش سی و یکم