حضور دکتر رسول فرخی در مراسم عزاداری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – رودبنه

حضور دکتر رسول فرخی در مراسم عزاداری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – رودبنه