دیدار دکتر رسول فرخی با اهالی مسکن مهر شهرستان سیاهکل

دیدار دکتر رسول فرخی با اهالی مسکن مهر شهرستان سیاهکل