دیدار دکتر رسول فرخی با مردم روستاهای بخش دیلمان

دیدار دکتر رسول فرخی با مردم روستاهای بخش دیلمان