دیدار دکتر فرخی با اهالی روستای پایین محله پاشاکی

دیدار دکتر فرخی با اهالی روستای پایین محله پاشاکی