دیدار دکتر رسول فرخی با اهالی روستای فشتال

دیدار دکتر رسول فرخی با اهالی روستای فشتال